You are currently viewing คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ. ตรัง ลงพื้นที่ ต.ลำภูรา ร่วมกับผู้ว่าฯ เล็งพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ. ตรัง ลงพื้นที่ ต.ลำภูรา ร่วมกับผู้ว่าฯ เล็งพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

  • Post published:September 6, 2021

**** เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยทีมบริหารคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ร่วมให้การต้อนรับ นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดตรัง ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เพื่อรับฟังและวางแนวทางการขับเคลื่อนหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village (CIV)) โดยมีภาคีเครือข่าย อาทิ ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา เทศบาลตำบลลำภูรา ผู้นำท้องที่ ผู้ประกอบการในชุมชน ได้ร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์รวมถึงเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อรับทราบปัญหาและวัตถุประสงค์การดำเนินการเพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป.