You are currently viewing คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ลงพื้นที่ชุมชนตำบลลำภูรา โชว์ศักยภาพของดีเมืองตรัง

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ลงพื้นที่ชุมชนตำบลลำภูรา โชว์ศักยภาพของดีเมืองตรัง

  • Post published:August 30, 2021

*** *** เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น. ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย กำนันตำบลลำภูรา องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา เทศบาลตำบลลำภูรา ผู้นำชุมชนและตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ร่วมพิธีเปิดการศึกษาดูงานวิธีชุมชนต้นแบบกับวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชุมชนลำภูรา ผ่านช่องทางออนไลน์

*** ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการกิจกรรมบริการวิชาการ ลงพื้นที่ ศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการท่องถิ่นให้มีสมรรถนะและเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์  รวมถึงการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (Creative Industry Village: CIV) ทั้งนี้ คณะผู้จัดงานได้รับความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมจากตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในตำบลลำภูรา ได้แก่ ร้านเค้กขุกมิ่ง ร้านขนมจีบป้าพิณ หมู่ย่างตรัง (หมูย่างเจ๊กบ) จิ้งหรีดออแกนิกส์ ผ้ามัดย้อม ไข่นกกระทาและล่องแก่ง

*** สามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านแอพพลิเคชั่นเฟซบุ๊ก (Facebook) ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตลอดการทำกิจกรรม โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด.