You are currently viewing คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดโครงการ TOEIC-Up : ติวเข้มเทคนิค พิชิต โทอิค 2021ออนไลน์

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดโครงการ TOEIC-Up : ติวเข้มเทคนิค พิชิต โทอิค 2021ออนไลน์

  • Post published:August 27, 2021

***** เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2564 ดร.นิพัฒน์  โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ TOEIC-Up: ติวเข้มเทคนิค พิชิต โทอิค 2021 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีทีมบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมในกิจกรรม

***** โครงการ TOEIC-Up : ติวเข้มเทคนิค พิชิต โทอิค 2021 จัดขึ้นจากการที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ได้เห็นถึงความสำคัญของการสอบวัดระดับด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งจำเป็นต่อการทำงาน การศึกษาต่อ การฝึกอบรมในประเทศเจ้าของภาษา ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าแข่งขันในตลาดแรงงาน จึงจัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสอบ TOEIC (Test of English for International Communication) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ภาษาอังกฤษ ตลอดจนได้รับข้อแนะนำในการทำข้อสอบ และแนวทางการเตรียมตัวสอบอย่างถูกต้อง รวมถึงเป็นการฝึกอบรมพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับรูปแบบข้อสอบ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำข้อสอบได้อย่างมีประสิทธิผล และกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม โดยมีอาจารย์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านภาษาอังกฤษเป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดการจัดโครงการ.