You are currently viewing คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ลงนาม MOU ทางวิชาการ กับ บจ.บีทรี อินโนเวทีฟ

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ลงนาม MOU ทางวิชาการ กับ บจ.บีทรี อินโนเวทีฟ

  • Post published:August 27, 2021

***** วันนี้ (27 สิงหาคม 2564) ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ทางธุรกิจ การฝึกงาน การบริการวิชาการ การวิจัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการ ประสบการณ์ด้านธุรกิจ และเทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกิดผลประโยชน์คุ้มค่าในด้านวิชาการ และการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียนของ  “หลักสูตรวัยเก๋าสร้างธุรกิจ” ระหว่างคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง กับบริษัท บีทรี อินโนเวทีฟ จำกัด  โดยมีคุณธรรศญา จิรกิจธารี กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบ บริษัท บีทรี อินโนเวทีฟ จำกัด เป็นผู้แทนลงนาม ในการนี้ ผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงาน พร้อมด้วย ดร.ปิยะกาญจน์ สุพรรณชนะบุรี ดร. อรชนก ช่องสมบัติ และ ดร. สุธิภรณ์ ตรึกตรอง ผู้จัดทำหลักสูตร “วัยเก๋าสร้างธุรกิจ” ได้ร่วมเป็นพยานในระหว่างการลงนามฯ และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้ดำเนินการโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ Application Zoom

***** การลงนาม ทางวิชาการกับ บริษัท บีทรี อินโนเวทีฟ จำกัด เกิดขึ้นจาก คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เห็นถึงความสำคัญของสภาวะที่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย กำลังก้าวเข้าสู่ สังคมสูงอายุ หรือ Ageing Society ประกอบกับ มติคณะรัฐมนตรี ที่เห็นชอบให้มีการสนับสนุนรูปแบบการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ เพื่อพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบสินค้าและเทคโนโลยี โดยจะเป็นหัวใจหลักของกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมดิจิทัลที่มีการเติบโตสูง เช่น ธุรกิจ E-Commerce กำลังเติบโตมากและเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจที่สำคัญ และเพื่อตอบสนองนโยบายของประเทศ ในการขับเคลื่อน New S-curve และแก้ปัญหาที่เกิดจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ผู้สูงอายุ

***** คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ได้มุ่งพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย จึงจัดหลักสูตร “วัยเก๋าสร้างธุรกิจ” เพื่อต่อยอดความรู้และทักษะด้านการจัดการธุรกิจและดิจิทัลแก่กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้เกษียณอายุ ที่ต้องการเพิ่มทักษะเพื่อกลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน สามารถนำความรู้และทักษะไปสร้างและพัฒนาธุรกิจออนไลน์ สร้างสังคมผู้สูงอายุที่เข้มแข็ง ลดการพึ่งพา พร้อมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท บีทรี อินโนเวทีฟ จำกัด  ผู้ประกอบการที่มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตร ในการช่วยกันยกระดับอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทย.