You are currently viewing นักศึกษา TRM คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันทักษะทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการจัดแสดงนิทรรศการการท่องเที่ยว

นักศึกษา TRM คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันทักษะทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการจัดแสดงนิทรรศการการท่องเที่ยว

  • Post published:August 28, 2023

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา อาจารย์อัมมาน โสดาหวัน อาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยนักศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบคำถาม ในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการจัดแสดงนิทรรศการการท่องเที่ยว “High value Tourism and continued safety health care challenge การท่องเที่ยวมูลค่าสูงและการดูแลสุขภาพความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ประจำปี 2566” โดย นางสาววรรณฤดี เฉิดโฉม และนายพีรพัฒน์ บุญวัติ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1 จากทีม The Little Baby Tourism ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ประกอบด้วย อาจารย์อัมมาน โสดาหวัน อาจารย์อภิสรา ตันตสุทธิกุล และอาจารย์มะลิวัลย์ กาพย์เกิด

นางสาววรรณฤดี เฉิดโฉม และนายพีรพัฒน์ บุญวัติ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2