You are currently viewing หลักสูตร TRM จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “Soft Power Tourism” ให้ความรู้นักเรียน ม.ปลาย ในพื้นที่ จ.ตรัง

หลักสูตร TRM จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “Soft Power Tourism” ให้ความรู้นักเรียน ม.ปลาย ในพื้นที่ จ.ตรัง

  • Post published:August 17, 2023

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว (TRM) คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “Soft Power Tourism” ระหว่างวันที่ 3-16 สิงหาคม 2566 ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในพื้นที่จังหวัดตรัง จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนปัญญาวิทย์ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 โรงเรียนสภาราชินี 2 โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 และโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ โดยมีนักเรียนและอาจารย์เข้าร่วมโครงการรวมกว่า 900 คน

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “Soft Power Tourism” จัดขึ้นโดย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เข้าใจความสำคัญของการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทย ด้วยการใช้ Soft Power โดยการนำเอาอาหารไทย ประเพณีไทย และแหล่งวัฒนธรรมไทยมารวมเป็นเสน่ห์ของแหล่งท่องเที่ยวไทย เพื่อการเพิ่มประสบการณ์ท่องเที่ยว

ทีมวิทยากร ประกอบด้วย ดร.วิภาดา เถาธรรมพิทักษ์ ดร.สิปปวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤบาล ยมะคุปต์ ดร.เมธาวี ว่องกิจ และ ดร.ศันสนีย์ เกียรติคีรี อาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง บรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ การส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย Soft Power Tourism