หลักการบริหารคณะ

หลักการบริหารของคณบดี

คณบดีปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในด้านคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามอย่างสม่ำเสมอ และถ่ายทอดด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและจริยธรรม โดยการเผยแพร่นโยบาย ข้อบังคับการดูแลจริยธรรมในทุกพันธกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาตรฐานของสภาวิชาชีพ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม