สายตรงคณบดี

สายตรงคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

1. กรุณาส่งข้อความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
2. ข้อความต้องเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ และไม่ขัดต่อความสงบสุขเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
3. โปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น
4. กรุณาระบุชื่อ นามสกุล และ e-mail จริงของท่าน หากข้อมูลไม่ครบถ้วน ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณา
5. ข้อมูลทั้งหมดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ