หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

หลักสูตรระดับปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) : บธ.ม.
อักษรย่อปริญญา (English) : M.B.A.

ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร

ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
075-201707
nipat.p@psu.ac.th

มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอย่างถ่องแท้ในการเป็นผู้ประกอบการ สามารถเรียนรู้นวัตกรรมทางบริหารธุรกิจและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ มีความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่าง เพื่อสร้างและบริหารธุรกิจให้มีความสามารถในการแข่งขัน มีความยั่งยืน มีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคม และตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ

จุดเด่นของหลักสูตร MBA ของเราที่แตกต่างจากที่อื่น

มุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ให้เป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation Driven Entrepreneurship: IDE) ที่มีคุณภาพ มีความรู้ ทักษะความสามารถ ความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถคิดสร้างสรรค์ ปรับตัวให้เข้ากับการดําเนินงานขององค์กร และสามารถประเมินสถานการณ์ทางธุรกิจภายใต้สภาพแวดล้อมยุคโลกพลิกผัน (Disruptive Era) โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ มาปรับใช้ในการประกอบการ เพื่อตอบสนองต่อโจทย์และความต้องการของประเทศที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจในยุคประเทศไทย 4.0 ให้เป็นระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและสังคมผู้ประกอบการ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1) ผู้ประกอบการธุรกิจ หรือเจ้าของกิจการต่าง ๆ
2) พนักงานองค์กรธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการ ทั้งในตำแหน่งผู้บริหาร และพนักงานในระดับต่าง ๆ
3) นักวิชาการและนักวิจัย ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

นักศึกษา รหัส 64-68 :   แผนการศึกษา   |  คําอธิบายรายวิชา

 
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

หลักสูตรระดับปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย): บธ.ม.
อักษรย่อปริญญา (English) : M.B.A.

มีเป้าหมายเพื่อผลิตมหาบัณฑิต ที่มีความรู้ในหน้าที่สำคัญของธุรกิจ และสามารถที่จะนำไปใช้ในการบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้ เป็นผู้บริหารหรือผู้ประกอบการ SMEs ที่มีแนวคิดการบริหารสมัยใหม่ มีความรู้เท่าทันและสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) และการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่เป็นยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Base)

จุดเด่นของหลักสูตร MBA ของเราที่แตกต่างจากที่อื่น

เป็นหลักสูตรที่มีความร่วมมือกันระหว่างคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และคณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และคณะการบริการและการท่องเที่ยว มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะด้านการเงินและการบัญชี ด้านการจัดการเชิงกลยุทย์ ด้านการเป็นผู้ประกอบการ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ โดยเน้นการสร้างผู้ประกอบการ SMEs รุ่นใหม่และผู้บริหารในองค์กรธุรกิจให้เข้าใจแนวคิดการบริหารที่ทันสมัย เพื่อเป็นนักบริหารมืออาชีพที่จะเป็นผู้นำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

วิทยาเขตตรัง

    1. กลุ่มวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Management of Business Information Technology)
    2. กลุ่มวิชาการบัญชีและการเงินเพื่อการจัดการ (Accounting and Finance for Management)

วิทยาเขตภูเก็ต

    1. กลุ่มวิชาการจัดการการบิน (Aviation Management)
    2. กลุ่มวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว (Hospitality and Tourism Management)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ผู้บริหารของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
2. ผู้ประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมการบริการ การท่องเที่ยว การบิน และธุรกิจทั่วไป
3. นักวิชาการในสถาบัน/มหาวิทยาลัยในสาขาบริหารธุรกิจ
4. ผู้บริหาร/ผู้จัดการโครงการทางธุรกิจหรือสารสนเทศทางธุรกิจ

นักศึกษา รหัส 59-63 :   แผนการศึกษา   |  คําอธิบายรายวิชา