ระบบสารสนเทศการบัญชี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี

ชื่อปริญญา : บัญชีบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางการบัญชี)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย): บช.บ. (ระบบสารสนเทศทางการบัญชี)
อักษรย่อปริญญา (English) : B.Acc. (Accounting Information Systems)

อาจารย์พจนารถ ฤทธิเดช

ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
075201700 ต่อ 52666
potchanart.r@psu.ac.th

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านวิชาชีพบัญชีและระบบสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งในปัจจุบันธุรกิจทุกประเภทนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการสารสนเทศทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน การตลาด การผลิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการบัญชี ทำให้ตลาดแรงงานมีความต้องการบัณฑิตที่มีความรู้ด้านบัญชี และมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

อาชีพและความก้าวหน้าในวิชาชีพ

บัณฑิตสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี สามารถทำงานทั้งในบริษัท ห้างหุ้นส่วน สถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจทุกองค์กร รวมถึงการประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ความก้าวหน้าในวิชาชีพคือ เป็นพนักงานบัญชี สมุห์บัญชี ผู้จัดการบัญชี ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาด้านงานบัญชีและภาษีอากร ผู้จัดการทางการเงิน นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี และที่ปรึกษาด้านงานบัญชีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี