You are currently viewing รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ ม.อ. เยี่ยมชมและวางแนวทางการต่อยอดโครงการ U2T for BCG และภาคีเครือข่ายโครงการฯ

รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ ม.อ. เยี่ยมชมและวางแนวทางการต่อยอดโครงการ U2T for BCG และภาคีเครือข่ายโครงการฯ

  • Post published:September 15, 2022

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ณ จังหวัดตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง อาจารย์บานเย็น แซ่หลี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ อาจารย์นราภรณ์ ไชยรัตน์ อาจารย์ศันสนีย์ ศรีวรเดชไพศาล และอาจารย์รัชนี ชุมนิรัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เข้าเยี่ยมชมและวางแนวทางการต่อยอดโครงการ U2T for BCG ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในจังหวัดตรัง และภาคีเครือข่ายโครงการบริการวิชาการ

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล และคณะ ได้เยี่ยมชมการทำกำเจือง หรือน้ำจิ้มเอกลักษณ์ประจำถิ่น  ในตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง การทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง และการผลิตสินค้าท้องถิ่น ในตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว ซึ่งได้รับการต้อนรับและร่วมวางแนวทางจากกลุ่มภาคีเครือข่าย อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบล กลุ่มสตรีตำบล กลุ่มผู้สูงวัยในตำบล กลุ่มอาสาสมัครหมู่บ้าน กลุ่มการจัดการขยะ กลุ่มกู้ภัยตำบล รวมถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองเก่า เป็นต้น โดยมีเป้าหมาย คือ การต่อยอดโครงการทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ และนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ต่อไป

#U2T #U2TforBCG

#CM #PSU #PSUTrang

#คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ #มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์