You are currently viewing คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดโครงการ U2T for BCG ในตำบลบางรัก

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดโครงการ U2T for BCG ในตำบลบางรัก

  • Post published:August 5, 2022

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางรัก ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิด “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนในตำบลบางรัก จังหวัดตรัง” ซึ่งเป็นโครงการภายใต้การสนับสนุนงบประมาณในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี หัวหน้าโครงการฯ กล่าวถึง กิจกรรมภายในโครงการ โดยการจัดโครงการ U2T for BCG ในพื้นที่ตำบลบางรัก ครั้งที่ 1 มีกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการสู่ชุมชนใน 2 มิติ ได้แก่ ด้านสาระน่ารู้ต่อชุมชน โดย คุณอภิสรา ดำคง ปราชญ์ชุมชนตำบลบางรัก ซึ่งได้สาธิตการทำน้ำหอมน้ำผึ้ง และยาหม่องน้ำผึ้ง ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เถวียน วิทยา ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณปรีชา ผักน้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรัก คุณวิโรจน์ แก้วพิทยา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางรัก พร้อมบุคลากร สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาสาพัฒนาหมู่บ้าน ภาคบัณฑิตและภาคประชาชนในโครงการฯ รวมถึงคณะกรรมการ เข้าร่วมกิจกรรม

โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในมิติที่รองรับการท่องเที่ยว สินค้าและบริการตามมาตรฐาน โดยได้ร่วมผลิตสินค้าจากน้ำผึ้ง และระดมแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น มากกว่า 5 รายการ ที่จะเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนต่อไป

#U2T #U2TforBCG

#CM #PSU #PSUTrang

#คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

#สงขลานครินทร์