You are currently viewing คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดโครงการ U2T for BCG ในตำบลนาโต๊ะหมิง

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดโครงการ U2T for BCG ในตำบลนาโต๊ะหมิง

  • Post published:August 3, 2022

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดพิธี “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนในตำบลนาโต๊ะหมิง จังหวัดตรัง” ซึ่งเป็นโครงการภายใต้การสนับสนุนงบประมาณในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี หัวหน้าโครงการฯ กล่าวถึง กิจกรรมภายในโครงการ U2T for BCG ในพื้นที่ตำบลนาโต๊ะหมิง ครั้งที่ 1 คณะทำงานได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการสู่ชุมชนใน 3 มิติ ได้แก่ ด้านการตลาดดิจิทัล โดย อาจารย์บานเย็น แซ่หลี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ด้านการประกันภัยในชีวิตและธุรกิจ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และ ด้านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม สุวรรณวร สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณสรวุฒิ นาคะพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง คุณวรรณะ เพชรศรีช่วง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง พร้อมบุคลากร สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สมาชิกกลุ่มสตรีตำบล กลุ่มอาสาพัฒนาหมู่บ้าน ภาคบัณฑิตและภาคประชาชนในโครงการฯ รวมถึงคณะกรรมการ เข้าร่วมกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไปต่อยอดในมิติที่รองรับการท่องเที่ยว สินค้าและบริการตามมาตรฐาน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำความรู้ที่ได้รับจากในมิติที่ 3 ด้านแพลตฟอร์มออนไลน์ นำข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจะจัดจำหน่าย เข้าสู่ระบบบริหารจัดการหน้าร้านผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นออนไลน์ (E-Shop) และจะเปิดตัวแพลตฟอร์ม E-Shop ดังกล่าวของตำบล ในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งสามารถติดตามได้ในช่องทางการสื่อสารของคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

#U2T #U2TforBCG
#CM #PSU #PSUTrang
#คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ #สงขลานครินทร์