You are currently viewing คณาจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สอ.ม.อ ประจำปี 2565

คณาจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สอ.ม.อ ประจำปี 2565

  • Post published:May 26, 2022

เมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565 ที่โรงแรมลากูน่า แกรนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ พร้อมด้วย อาจารย์วิสุทธิ์ เหมหมัน ดร.สิปปวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์ และ ดร.วิภาดา เถาธรรมพิทักษ์ คณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  ร่วมเป็นวิทยากรให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด ในการจัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ให้กับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2565 เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กรในด้านความเสี่ยง รวมถึงยกระดับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ให้มีศักยภาพสร้างความพึงพอใจให้กับสมาชิก โดยได้บรรยายในหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยง ไม่ยากอย่างที่คิด : การประเมิน บริหารความเสี่ยง และการเขียนแผนบริหารความเสี่ยง สอ.ม.อ.” และ “การยกระดับคุณภาพการบริการของ สอ.ม.อ.”