You are currently viewing คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย 2565และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PSUNIC 2022ละการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PSUNIC 2022

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย 2565และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PSUNIC 2022ละการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PSUNIC 2022

  • Post published:April 22, 2022

วันนี้ (22 เมษายน 2565) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (The 11th PSU Trang National Conference and The 1st International Conference on Research across Disciplines 2022, PSUNIC 2022) ภายใต้ theme “ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน เชื่อมโยงสู่สากลEmpowering Local Communities, Building Global Connectivity” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง กล่าวต้อนรับ และ ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ภายใต้รูปแบบการนำเสนอผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ Zoom) 

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 และในปีนี้ได้เปิดโอกาสให้นักวิจัยจากสถาบันต่างประเทศได้ส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม นำเสนอผลงานวิจัยเผยแพร่สู่สาธารณะ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย รวมถึงต่อยอดผลงาน เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและนำพาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ในปีนี้ มีการนำเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ ระดับชาติ 7 สาขา ได้แก่ กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ กลุ่มสาขาการตลาด กลุ่มสาขาการจัดการการท่องเที่ยว กลุ่มสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาขาการบัญชี/การเงิน กลุ่มสาขารัฐประศาสนศาสตร์/การบริหารรัฐกิจ และกลุ่มสาขาศิลปะการแสดงและการจัดการ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้วิจัยสังกัดมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศ ส่วนผลงานระดับนานาชาติซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรกนั้น ก็ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาหลายแห่ง ทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลงานนำเสนอใน 5 สาขา ได้แก่ กลุ่มสาขาบริหาร กลุ่มสาขาการจัดการธุรกิจและการท่องเที่ยว และกลุ่มสาขาวิชาภาษา

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดงานประชุมทางวิชาการในครั้งนี้จะเป็นแรงขับให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคคล เพื่อสร้างนวัตกรรม พัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป