You are currently viewing สาขาการจัดการการท่องเที่ยวจัดโครงการค่ายพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว 2024

สาขาการจัดการการท่องเที่ยวจัดโครงการค่ายพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว 2024

  • Post published:January 29, 2024

เมื่อวันที่ 27 มกราคม สาขาการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดโครงการค่ายพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว 2024 (TRM Youth Guide Staycation 2024 @PSU Trang) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับบทบาทของมัคคุเทศก์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเกี่ยวกับการส่งมอบสินค้าและบริการ และการสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนรวมไปถึงเพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ สาขาการจัดการการท่องเที่ยวให้แก่ครู อาจารย์ และนักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมกว่า 100 คน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ กล่าวเปิดกิจกรรม