You are currently viewing โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ Portfolio เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ Portfolio เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

  • Post published:September 19, 2023

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ Portfolio เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ณฐ ย่าหลี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ บรรยายสรุปในประเด็นความเชื่อมั่นของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยและบรรยาย Portfolio Work shop: ทำ Portfolio อย่างไรให้มหาวิทยาลัยในฝันตอบรับ มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า 90 คน