You are currently viewing คณะพาณิชยศาสตร์ฯ จับมือภาคีเครือข่ายลงพื้นที่เกาะลิบง เล็งบูรณาการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ จับมือภาคีเครือข่ายลงพื้นที่เกาะลิบง เล็งบูรณาการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน

  • Post published:August 30, 2023

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทย์แผนไทย สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับจังหวัดตรัง และเครือข่ายพันธกิจเพื่อสังคมของจังหวัด เพื่อรับฟังนโยบายของจังหวัดเพื่อนำมาพัฒนาการบูรณาการร่วมกันให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน

นอกจากนั้น คณะทำงานยังได้ลงพื้นที่เกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เพื่อพบปะกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะลิบง และหาโจทย์วิจัยร่วมกันกับชุมชน โดยมี นางสาวณัฐยาน์ ทวีวงศ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด คุณภาวัช อ๋องเจริญกฤช ประธานประชารัฐรักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และ นายอิสมาแอน เบ็ญสะอาด ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์เกาะลิบง ให้การต้อนรับและร่วมหารือกันในครั้งนี้