สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครในปีการศึกษา 2563
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตร :                                                             การบัญชี
ชื่อปริญญา :                                                         บัญชีบัณฑิต(การบัญชี)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) :                         บช.บ.
อักษรย่อปริญญา (English) :                           B.Acc.
หลักสูตร
การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย)
บธ.บ. (การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์)
อักษรย่อปริญญา (English)
B.B.A. (Information and Computer Management)
หลักสูตร
การจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย)
บธ.บ. (การจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
อักษรย่อปริญญา (English)
B.B.A. (Electronic Business Management )
หลักสูตร
การจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย)
บธ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว)
อักษรย่อปริญญา (English)
B.B.A. (Tourism Management)
หลักสูตร
การตลาด
ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย)
บธ.บ. (การตลาด)
อักษรย่อปริญญา (English)
B.B.A. (Marketing)
หลักสูตร
การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย)
บธ.บ. (การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง)
อักษรย่อปริญญา (English)
B.B.A. (Insurance and Risk Management)
หลักสูตร
การจัดการรัฐกิจ
ชื่อปริญญา
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการรัฐกิจ)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย)
รป.บ. (การจัดการรัฐกิจ)
อักษรย่อปริญญา (English)
B.P.A. (Public Management)
หลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ชื่อปริญญา
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
อักษรย่อปริญญา (English)
B.A. (Business English)
หลักสูตรระดับปริญญาโท
หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย)
บธ.ม.
อักษรย่อปริญญา (English)
M.B.A.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Accordion Content