อบรมวิชาชีพบัญชี หลักสูตรที่ 1

อบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี
หลักสูตรที่ 1
หัวข้อ “Updated TFRS for NPAEs และการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหาร”
❤หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ❤
ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี 😍
💡หัวข้อ “Updated TFRS for NPAEs และการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหาร”
วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ณ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
การนับชั่วโมง CPD: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต/ ผู้ทำบัญชี นับเป็นด้านบัญชี 6 ชั่วโมง
ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,000 บาท
💡หัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีในงานด้านภาษีและเสนอรายงานทางบัญชี”
วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ณ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
การนับชั่วโมง CPD: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต/ ผู้ทำบัญชี นับเป็นด้านอื่นๆ 6 ชั่วโมง
ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,000 บาท
🤩🤩พิเศษ 2 หลักสูตร 1,900 บาท🤩🤩
สมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/yx9ayvRBgXx25ANHA ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2564
☎️ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานบริการการศึกษา โทร 075-201700 ต่อ 52283
หากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังประเมินสถานการณ์และให้ยกเลิกการจัดกิจกรรม ทางผู้จัดขอยกเลิกการอบรมตามคำสั่งดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการควบคุมโรค 😊

Date

Dec 18 2021
Expired!

Time

8:00 am - 4:30 pm