การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการคณะ ตามเกณฑ์ EdPEx” เพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพขององค์กร

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการคณะ ตามเกณฑ์ EdPEx” เพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพขององค์กร
ผู้เข้าร่วมจะได้รับ
*ความรู้ ความเข้าใจในเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) สำหรับการประเมินคุณภาพทั้งในระดับคณะ และวิทยาเขต
*ตัวอย่างของการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ เพื่อนำมาปรับใช้ในกระบวนการทำงาน
🚩🚩วันที่ 18-19 สิงหาคม 2564
เวลา 09.00-16.30 น. โดยขอแจ้งเปลี่ยนแปลงห้องจากเดิม
ณ ห้องประชุม 3301 สำนักงานวิทยาเขตตรัง
เป็น ห้องประชุม 2202 (18 ส.ค. 2564) และห้องประชุม 2201 (19 ส.ค. 2564)
และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM
หรือ
Meeting ID: 999 005 2006
Passcode: 3301
วิทยากรโดย
คุณณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร และการจัดการเชิงกลยุทธ์
🚩 แจ้งตอบรับการเข้าร่วมฟังการบรรยาย >>>
url: shorturl.at/cADIM หรือ QR Code ตามภาพ
ขอบคุณมากค่ะ

Date

Aug 18 2021
Expired!

Time

9:00 am - 4:30 pm