You are currently viewing แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี

แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี

  • Post published:June 20, 2022

สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 426 (3/2565) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.กฤติยา ดวงมณี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัส 6802)

มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2564 เป็นต้นไป